Deelnamereglement

The Force is een wielerevenement met als uitdaging om te fietsen doorheen de Limburgse bossen. We streven ernaar onze deelnemers naar zoveel mogelijk mooie natuurplekken te sturen zonder daarbij de aanwezige natuur en infrastructuur te beschadigen.

Dit deelnamereglement heeft de bedoeling de deelnemers van The force te informeren en om de veiligheid van deze deelnemers zoveel mogelijk te garanderen. De organisatie wenst vooral de limburgse natuur te promoten maar wil daarnaast ook deelnemers, toeschouwers, bezoekers en partners bewustmaken van het enorme belang van het vrijwaren van onze overgebleven natuur.

Deelnemen aan The Force kan enkel individueel.
Deze uitdaging wordt georganiseerd door Wtl vzw.

Artikel 1
The Force wordt georganiseerd door de Wtl vzw.

Artikel 2
Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3
Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de Wtl vzw worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en enkel overdraagbaar via de officiële VWB site.

Artikel 4
De deelnemer is verplicht het aangegeven parcours te volgen.

Artikel 5
Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden
wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar
dieren mee te voeren, ter bescherming van de dieren zelf, de deelnemers en de lokale natuur.
gebruik te maken van een vervoermiddel
kinderwagens of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren
voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers
Dit alles met uitzondering van datgene dat vooraf werd aangevraagd en werd goedgekeurd bij/door organiserend comité.

Artikel 6
De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement.

Artikel 7
De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 8
Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 9
Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode is steeds van kracht op de openbare weg tenzij anders aangegeven.

Artikel 10
Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen tijde verworven door de organisator. Bij annulatie van jouw deelname is Wtl vzw niet verplicht het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Artikel 11
Met de inschrijving voor The Force verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

Artikel 12
De Wtl vzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 13
De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of de The Force geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 14
Deelnemen kan alleen vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt, om medische redenen.

Artikel 15
Wtl vzw houdt deelnemerslijsten bij van de 4 voorgaande edities enkel voor eigen doeleinden.

Artikel 16
Deelnemers en andere aanwezigen geven Wtl vzw de toestemming om foto’s en video’s genomen in het kader van het evenement, te gebruiken voor haar interne en externe communicatie.

Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Wtl vzw. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Hasselt